RazorSourceDocument.Encoding Właściwość

Definicja

Pobiera kodowanie tekstu w oryginalnym dokumencie źródłowym.

public:
 abstract property System::Text::Encoding ^ Encoding { System::Text::Encoding ^ get(); };
public abstract System.Text.Encoding Encoding { get; }
member this.Encoding : System.Text.Encoding
Public MustOverride ReadOnly Property Encoding As Encoding

Wartość właściwości

Encoding

Uwagi

W zależności od metody użytej do utworzenia kodowania można użyć do odczytania zawartości pliku lub może to być wyłącznie RazorSourceDocument informacyjne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą metody użytej RazorSourceDocument do utworzenia metody .

Dotyczy