HtmlAttributeNameAttribute Klasa

Definicja

Służy do ITagHelper zastępowania nazwy atrybutu HTML właściwości.

public ref class HtmlAttributeNameAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=false)]
public sealed class HtmlAttributeNameAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=false)>]
type HtmlAttributeNameAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class HtmlAttributeNameAttribute
Inherits Attribute
Dziedziczenie
HtmlAttributeNameAttribute
Atrybuty

Konstruktory

HtmlAttributeNameAttribute()

Wystąpienie nowego wystąpienia klasy o HtmlAttributeNameAttribute wartości Name równej null.

HtmlAttributeNameAttribute(String)

Tworzy nowe wystąpienie klasy HtmlAttributeNameAttribute.

Właściwości

DictionaryAttributePrefix

Pobiera lub ustawia prefiks używany do dopasowania nazw atrybutów HTML. Pasujące atrybuty są dodawane do skojarzonej właściwości IDictionary<TKey,TValue> ().

DictionaryAttributePrefixSet

Pobiera wskazanie, DictionaryAttributePrefix czy element został ustawiony. Służy do odróżnienia niezainicjowanej DictionaryAttributePrefix wartości od jawnego ustawienia wartości null.

Name

Nazwa atrybutu HTML skojarzonej właściwości.

Dotyczy