TagHelper.Order Właściwość

Definicja

Gdy zestaw s są wykonywane, ich 's są najpierw wywoływane w określonym ; następnie ich 's są ITagHelper Init(TagHelperContext) Order ProcessAsync(TagHelperContext, TagHelperOutput) wywoływane w określonym Order . Niższe wartości są wykonywane jako pierwsze.

public:
 virtual property int Order { int get(); };
public virtual int Order { get; }
member this.Order : int
Public Overridable ReadOnly Property Order As Integer

Wartość właściwości

Int32

Implementuje

Uwagi

Domyślna kolejność to 0.

Dotyczy