LinkOptions.LowercaseUrls Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wszystkie adresy URL wygenerowanych ścieżek są małe. Umożliwia LowercaseQueryStrings skonfigurowanie zachowania ciągów zapytań.

public:
 property Nullable<bool> LowercaseUrls { Nullable<bool> get(); void set(Nullable<bool> value); };
public bool? LowercaseUrls { get; set; }
member this.LowercaseUrls : Nullable<bool> with get, set
Public Property LowercaseUrls As Nullable(Of Boolean)

Wartość właściwości

Nullable<Boolean>

Dotyczy