RouteData Klasa

Definicja

Informacje o bieżącej ścieżce routingu.

public ref class RouteData
public class RouteData
type RouteData = class
Public Class RouteData
Dziedziczenie
RouteData

Konstruktory

RouteData()

Tworzy nowe wystąpienie RouteData wystąpienia.

RouteData(RouteData)

Tworzy nowe wystąpienie wystąpienia RouteData z wartościami skopiowaymi z klasy other .

RouteData(RouteValueDictionary)

Tworzy nowe wystąpienie RouteData wystąpienia z określonymi wartościami.

Właściwości

DataTokens

Pobiera tokeny danych wytwarzanych przez trasy w bieżącej ścieżce routingu.

Routers

Pobiera listę IRouter wystąpień w bieżącej ścieżce routingu.

Values

Pobiera wartości wytwarzanych przez trasy w bieżącej ścieżce routingu.

Metody

PushState(IRouter, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary)

Tworzy migawkę bieżącego stanu przed dodaniem do pliku , scalając ją z i RouteData router Routers values Values scalając z dataTokens . DataTokens

Wywołaj Restore() wywołanie , aby przywrócić stan tego stanu RouteData do stanu w czasie wywoływania PushState(IRouter, RouteValueDictionary, RouteValueDictionary) .

Dotyczy