UrlMatchingNode.Depth Właściwość

Definicja

Pobiera długość ścieżki do tego węzła w pliku UrlMatchingTree .

public:
 property int Depth { int get(); };
public int Depth { get; }
member this.Depth : int
Public ReadOnly Property Depth As Integer

Wartość właściwości

Int32

Dotyczy