Microsoft.AspNetCore.Routing.Tree Przestrzeń nazw

Zawiera typy, które są używane do routingu drzewa. W programie .NET Core 2,2 i nowszych TreeRouter zostały zastąpione przez Routing punktów końcowych.

Klasy

InboundMatch

Trasa kandydata do dopasowania przychodzących adresów URL TreeRouter w .

InboundRouteEntry

Służy do tworzenia TreeRouter . Reprezentuje szablon adresu URL, który będzie używany do dopasowania adresów URL żądań przychodzących.

OutboundMatch

Dopasowanie kandydata do generowania linków w TreeRouter .

OutboundRouteEntry

Służy do tworzenia TreeRouter . Reprezentuje szablon adresu URL, który będzie używany do generowania wychodzących adresów URL.

TreeRouteBuilder

Konstruktor dla TreeRouter wystąpień.

TreeRouter

Implementacja IRouter routingu atrybutów.

UrlMatchingNode

Węzeł w węźle UrlMatchingTree .

UrlMatchingTree

Część drzewa TreeRouter .

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat routingu, zobacz Routing w ASP.NET Core.