IHubContext.Clients Właściwość

Definicja

Pobiera , IHubClients który może służyć do wywoływania metod na klientach połączonych z koncentratorem.

public Microsoft.AspNetCore.SignalR.IHubClients Clients { get; }
member this.Clients : Microsoft.AspNetCore.SignalR.IHubClients
Public ReadOnly Property Clients As IHubClients

Wartość właściwości

IHubClients

Dotyczy