IHubProtocol.TransferFormat Właściwość

Definicja

Pobiera format transferu protokołu.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Connections::TransferFormat TransferFormat { Microsoft::AspNetCore::Connections::TransferFormat get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Connections.TransferFormat TransferFormat { get; }
member this.TransferFormat : Microsoft.AspNetCore.Connections.TransferFormat
Public ReadOnly Property TransferFormat As TransferFormat

Wartość właściwości

TransferFormat

Dotyczy