WebpackDevMiddlewareOptions.ReactHotModuleReplacement Właściwość

Definicja

W przypadku wartości true program React rozszerzenia specyficzne dla danego elementu w funkcji wymiany gorącego modułu (HMR) pakietów Webpack. Dzięki temu React można aktualizować składniki bez utraty stanu w pamięci.

public:
 property bool ReactHotModuleReplacement { bool get(); void set(bool value); };
public bool ReactHotModuleReplacement { get; set; }
member this.ReactHotModuleReplacement : bool with get, set
Public Property ReactHotModuleReplacement As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy