TargetCollection Klasa

Definicja

Reprezentuje kolekcję wszystkich elementów docelowych w projekcie.Represents a collection of all Target elements in a project.

public ref class TargetCollection : System::Collections::ICollection
public class TargetCollection : System.Collections.ICollection
type TargetCollection = class
    interface ICollection
    interface IEnumerable
type TargetCollection = class
    interface IEnumerable
    interface ICollection
Public Class TargetCollection
Implements ICollection
Dziedziczenie
TargetCollection
Implementuje

Właściwości

Count

Pobiera wartość wskazującą liczbę Target obiektów w obiekcie TargetCollection .Gets a value indicating the number of Target objects in the TargetCollection.

IsSynchronized

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do elementu TargetCollection jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the TargetCollection is synchronized (thread safe).

Item[String]

Pobiera określony Target obiekt w obiekcie TargetCollection .Gets the specified Target object in the TargetCollection.

SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do TargetCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the TargetCollection.

Metody

AddNewTarget(String)

Dodaje nowy element docelowy na końcu projektu.Adds a new Target element to the end of the project.

CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje cały TargetCollection do zgodnego jednowymiarowego Array , rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the entire TargetCollection to a compatible one-dimensional Array, starting at the specified index of the target array.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
Exists(String)

Określa, czy określony Target istnieje w TargetCollection .Determines whether the specified Target exists in the TargetCollection.

GetEnumerator()

Pobiera moduł wyliczający, który wykonuje iterację przez TargetCollection .Gets an enumerator that iterates through the TargetCollection.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
RemoveTarget(Target)

Usuwa określony element docelowy z projektu.Removes the specified Target element from the project.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Metody rozszerzania

Cast<TResult>(IEnumerable)

Rzutuje elementy elementu IEnumerable do określonego typu.Casts the elements of an IEnumerable to the specified type.

OfType<TResult>(IEnumerable)

Filtruje elementy IEnumerable w oparciu o określony typ.Filters the elements of an IEnumerable based on a specified type.

AsParallel(IEnumerable)

Włącza przetwarzanie równoległe zapytania.Enables parallelization of a query.

AsQueryable(IEnumerable)

Konwertuje IEnumerable do IQueryable .Converts an IEnumerable to an IQueryable.

Dotyczy