ResolvedImport.IsImported Właściwość

Definicja

Pobiera flagę, która określa, czy importowany element jest zaimportowany.Gets a flag which determines if the importing element is itself imported.

public:
 property bool IsImported { bool get(); };
public bool IsImported { get; }
member this.IsImported : bool
Public ReadOnly Property IsImported As Boolean

Wartość właściwości

Zwraca true czy element jest importowany, false w przeciwnym razie.Returns true if the element is imported, false otherwise.

Dotyczy