ResolvedImport Struktura

Definicja

Hermetyzuje relację importu w obliczanym projekcie między ProjectImportElement i puste projectrootelement zaimportowanego projektu.Encapsulates an import relationship in an evaluated project between a ProjectImportElement and the ProjectRootElement of the imported project.

public value class ResolvedImport
public struct ResolvedImport
type ResolvedImport = struct
Public Structure ResolvedImport
Dziedziczenie
ResolvedImport

Właściwości

ImportedProject

Pobiera jeden z zaimportowanych projektów.Gets one of the imported projects.

ImportingElement

Pobiera element do zaimportowania.Gets the element doing the import.

IsImported

Pobiera flagę, która określa, czy importowany element jest zaimportowany.Gets a flag which determines if the importing element is itself imported.

Dotyczy