BuildEngineResult.Result Właściwość

Definicja

Zwraca wartość PRAWDA, jeśli kompilacja zakończyła się pomyślnie.Returns true if the build succeeded.

public:
 property bool Result { bool get(); };
public bool Result { get; }
member this.Result : bool
Public ReadOnly Property Result As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy