ExtractedClassName Struktura

Definicja

Wyodrębnia nazwę klasy z pliku źródłowego języka.Extracts a class name from a language source file.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class ExtractedClassName
public struct ExtractedClassName
type ExtractedClassName = struct
Public Structure ExtractedClassName
Dziedziczenie
ExtractedClassName

Właściwości

IsInsideConditionalBlock

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wyodrębniona nazwa klasy istnieje wewnątrz bloku kodu skompilowanego warunkowo.Gets or sets a value indicating whether the extracted class name exists inside a block of conditionally compiled code.

Name

Pobiera lub ustawia nazwę wyodrębnionej klasy.Gets or sets the extracted class name.

Dotyczy