BuildExtensionContext.IsInProcessXamlMarkupCompile Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia, czy kontekst rozszerzenia kompilacji jest w toku kompilacji Extensible Application Markup Language.Gets or sets whether the build extension context is in process of Extensible Application Markup Language compilation.

public:
 property bool IsInProcessXamlMarkupCompile { bool get(); };
public bool IsInProcessXamlMarkupCompile { get; }
member this.IsInProcessXamlMarkupCompile : bool
Public ReadOnly Property IsInProcessXamlMarkupCompile As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

TrueJeśli kontekst rozszerzenia kompilacji jest w toku kompilacji Extensible Application Markup Language; w przeciwnym razie false .True if the build extension context is in process of Extensible Application Markup Language compilation; otherwise, false.

Dotyczy