CommandLineConfigurationSource Klasa

Definicja

Reprezentuje argumenty wiersza polecenia jako IConfigurationSource .Represents command line arguments as an IConfigurationSource.

public ref class CommandLineConfigurationSource : Microsoft::Extensions::Configuration::IConfigurationSource
public class CommandLineConfigurationSource : Microsoft.Extensions.Configuration.IConfigurationSource
type CommandLineConfigurationSource = class
    interface IConfigurationSource
Public Class CommandLineConfigurationSource
Implements IConfigurationSource
Dziedziczenie
CommandLineConfigurationSource
Implementuje

Konstruktory

CommandLineConfigurationSource()

Właściwości

Args

Pobiera lub ustawia argumenty wiersza polecenia.Gets or sets the command line args.

SwitchMappings

Pobiera lub ustawia mapowania przełącznika.Gets or sets the switch mappings.

Metody

Build(IConfigurationBuilder)

Kompiluje CommandLineConfigurationProvider dla tego źródła.Builds the CommandLineConfigurationProvider for this source.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy