ConfigurationKeyComparer Klasa

Definicja

Implementacja IComparer używana do porządkowania kluczy konfiguracji.IComparer implementation used to order configuration keys.

public ref class ConfigurationKeyComparer : System::Collections::Generic::IComparer<System::String ^>
public class ConfigurationKeyComparer : System.Collections.Generic.IComparer<string>
type ConfigurationKeyComparer = class
    interface IComparer<string>
Public Class ConfigurationKeyComparer
Implements IComparer(Of String)
Dziedziczenie
ConfigurationKeyComparer
Implementuje

Konstruktory

ConfigurationKeyComparer()

Właściwości

Instance

Wystąpienie domyślne.The default instance.

Metody

Compare(String, String)

Porównuje dwa ciągi.Compares two strings.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy