IHttpClientBuilder.Name Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę klienta skonfigurowanego przez ten Konstruktor.Gets the name of the client configured by this builder.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Wartość właściwości

String

Dotyczy