IServiceScope Interfejs

Definicja

Metoda Dispose() kończący okres istnienia zakresu.The Dispose() method ends the scope lifetime. Po wywołaniu operacji Dispose wszystkie usługi w zakresie, które zostały rozwiązane z ServiceProvider zostaną usunięte.Once Dispose is called, any scoped services that have been resolved from ServiceProvider will be disposed.

public interface class IServiceScope : IDisposable
public interface IServiceScope : IDisposable
type IServiceScope = interface
    interface IDisposable
Public Interface IServiceScope
Implements IDisposable
Implementuje

Właściwości

ServiceProvider

IServiceProvider używany do rozpoznawania zależności z zakresu.The IServiceProvider used to resolve dependencies from the scope.

Metody

Dispose()

Wykonuje zadania zdefiniowane przez aplikację skojarzone z uwalnianiem, zwalnianiem lub resetowaniem niezarządzanych zasobów.Performs application-defined tasks associated with freeing, releasing, or resetting unmanaged resources.

(Odziedziczone po IDisposable)

Dotyczy