IFileInfo Interfejs

Definicja

Reprezentuje plik w danym dostawcy plików.Represents a file in the given file provider.

public interface class IFileInfo
public interface IFileInfo
type IFileInfo = interface
Public Interface IFileInfo
Pochodne

Właściwości

Exists

Ma wartość true, jeśli zasób istnieje w źródłowym systemie magazynu.True if resource exists in the underlying storage system.

IsDirectory

Wartość true w przypadku TryGetDirectoryContents przypadku wylicza podkatalog.True for the case TryGetDirectoryContents has enumerated a sub-directory.

LastModified

Pobiera datę ostatniej modyfikacji pliku.Gets when the file was last modified.

Length

Długość pliku w bajtach lub-1 dla katalogu lub nieistniejących plików.The length of the file in bytes, or -1 for a directory or non-existing files.

Name

Nazwa pliku lub katalogu, bez uwzględnienia ścieżki.The name of the file or directory, not including any path.

PhysicalPath

Ścieżka do pliku, łącznie z nazwą pliku.The path to the file, including the file name. Zwróć wartość null, jeśli plik nie jest bezpośrednio dostępny.Return null if the file is not directly accessible.

Metody

CreateReadStream()

Zwróć zawartość pliku jako strumień tylko do odczytu.Return file contents as readonly stream. Obiekt wywołujący powinien usunąć strumień po zakończeniu.Caller should dispose stream when complete.

Dotyczy