FilePatternMatch Struktura

Definicja

Reprezentuje plik, który został dopasowany przez wyszukiwanie przy użyciu wzorca obsługi symboli wieloznacznych.Represents a file that was matched by searching using a globbing pattern.

public value class FilePatternMatch : IEquatable<Microsoft::Extensions::FileSystemGlobbing::FilePatternMatch>
public struct FilePatternMatch : IEquatable<Microsoft.Extensions.FileSystemGlobbing.FilePatternMatch>
type FilePatternMatch = struct
Public Structure FilePatternMatch
Implements IEquatable(Of FilePatternMatch)
Dziedziczenie
FilePatternMatch
Implementuje

Konstruktory

FilePatternMatch(String, String)

Inicjuje nowe wystąpienie FilePatternMatchInitializes new instance of FilePatternMatch

Właściwości

Path

Ścieżka do pliku, który został dopasowany.The path to the file matched.

Stem

Ścieżka podrzędna do dopasowanego pliku w katalogu podstawowym przeszukiwany.The subpath to the matched file under the base directory searched.

Metody

Equals(FilePatternMatch)

Określa, czy określone dopasowanie jest równoważne z bieżącym dopasowaniem przy użyciu porównania bez uwzględniania wielkości liter.Determines if the specified match is equivalent to the current match using a case-insensitive comparison.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest odpowiednikiem bieżącego dopasowania przy użyciu porównania bez uwzględniania wielkości liter.Determines if the specified object is equivalent to the current match using a case-insensitive comparison.

GetHashCode()

Pobiera skrót do dopasowania do wzorca pliku.Gets a hash for the file pattern match.

Dotyczy