IHostEnvironment.ContentRootFileProvider Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia IFileProvider wskazanie elementu ContentRootPath .Gets or sets an IFileProvider pointing at ContentRootPath.

public:
 property Microsoft::Extensions::FileProviders::IFileProvider ^ ContentRootFileProvider { Microsoft::Extensions::FileProviders::IFileProvider ^ get(); void set(Microsoft::Extensions::FileProviders::IFileProvider ^ value); };
public Microsoft.Extensions.FileProviders.IFileProvider ContentRootFileProvider { get; set; }
member this.ContentRootFileProvider : Microsoft.Extensions.FileProviders.IFileProvider with get, set
Public Property ContentRootFileProvider As IFileProvider

Wartość właściwości

IFileProvider

Dotyczy