EventId Struktura

Definicja

Identyfikuje zdarzenie rejestrowania.Identifies a logging event. Podstawowy identyfikator jest właściwością "ID" z właściwością "name" dostarczającą Krótki opis tego typu zdarzenia.The primary identifier is the "Id" property, with the "Name" property providing a short description of this type of event.

public value class EventId
public struct EventId
type EventId = struct
Public Structure EventId
Dziedziczenie
EventId

Konstruktory

EventId(Int32, String)

Inicjuje wystąpienie struktury EventId.Initializes an instance of the EventId struct.

Właściwości

Id

Pobiera identyfikator liczbowy dla tego zdarzenia.Gets the numeric identifier for this event.

Name

Pobiera nazwę tego zdarzenia.Gets the name of this event.

Metody

Equals(EventId)

Wskazuje, czy bieżący obiekt jest równy innemu obiektowi tego samego typu.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type. Dwa zdarzenia są równe, jeśli mają taki sam identyfikator.Two events are equal if they have the same id.

Equals(Object)
GetHashCode()
ToString()

Operatory

Equality(EventId, EventId)

Sprawdza, czy dwa określone wystąpienia EventId mają tę samą wartość.Checks if two specified EventId instances have the same value. Są one równe, jeśli mają taki sam identyfikator.They are equal if they have the same Id.

Implicit(Int32 to EventId)

Niejawnie tworzy element EventId z danego Int32.Implicitly creates an EventId from the given Int32.

Inequality(EventId, EventId)

Sprawdza, czy dwa określone wystąpienia EventId mają różne wartości.Checks if two specified EventId instances have different values.

Dotyczy