StringTokenizer Struktura

Definicja

Tokenizes String do StringSegments.Tokenizes a String into StringSegments.

public value class StringTokenizer : System::Collections::Generic::IEnumerable<Microsoft::Extensions::Primitives::StringSegment>
public struct StringTokenizer : System.Collections.Generic.IEnumerable<Microsoft.Extensions.Primitives.StringSegment>
type StringTokenizer = struct
    interface seq<StringSegment>
    interface IEnumerable
Public Structure StringTokenizer
Implements IEnumerable(Of StringSegment)
Dziedziczenie
StringTokenizer
Implementuje

Konstruktory

StringTokenizer(String, Char[])

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringTokenizer.Initializes a new instance of StringTokenizer.

StringTokenizer(StringSegment, Char[])

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringTokenizer.Initializes a new instance of StringTokenizer.

Metody

GetEnumerator()

Jawne implementacje interfejsu

IEnumerable.GetEnumerator()
IEnumerable<StringSegment>.GetEnumerator()

Metody rozszerzania

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>)

Zwraca DataTable, który zawiera kopie obiektów DataRow, przy użyciu obiektu wejściowego IEnumerable<T>, gdzie T parametru generycznego jest DataRow.Returns a DataTable that contains copies of the DataRow objects, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption)

Kopiuje DataRow obiektów do określonego DataTable, używając obiektu wejściowego IEnumerable<T>, gdzie T parametru generycznego jest DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

CopyToDataTable<T>(IEnumerable<T>, DataTable, LoadOption, FillErrorEventHandler)

Kopiuje DataRow obiektów do określonego DataTable, używając obiektu wejściowego IEnumerable<T>, gdzie T parametru generycznego jest DataRow.Copies DataRow objects to the specified DataTable, given an input IEnumerable<T> object where the generic parameter T is DataRow.

Dotyczy