StringValues.IEnumerable<String>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::String ^> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.String>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<string> IEnumerable<string>.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.Generic.IEnumerable<System.String>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<string>
override this.System.Collections.Generic.IEnumerable<System.String>.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<string>
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of String) Implements IEnumerable(Of String).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<String>

Moduł wyliczający, który może służyć do iterowania po kolekcji.An enumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy