StringValues.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który iteruje po kolekcji.Returns an enumerator that iterates through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
abstract member System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator

Obiekt IEnumerator, który może służyć do iterowania po kolekcji.An IEnumerator object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy StringValues wystąpienie jest rzutowane do IEnumerable interfejsu.It can be used only when the StringValues instance is cast to an IEnumerable interface.

Dotyczy