NumberPrototype.toPrecision(Object, Object) Metoda

Definicja

Tworzy reprezentację ciągu określonego NumberObject , który wyświetla określoną liczbę cyfr dokładności.Creates a string representation of the specified NumberObject that displays the specified number of precision digits.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 static System::String ^ toPrecision(System::Object ^ thisob, System::Object ^ precision);
[Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Number_toPrecision)]
public static string toPrecision (object thisob, object precision);
[<Microsoft.JScript.JSFunction(Microsoft.JScript.JSFunctionAttributeEnum.HasThisObject, Microsoft.JScript.JSBuiltin.Number_toPrecision)>]
static member toPrecision : obj * obj -> string
Public Shared Function toPrecision (thisob As Object, precision As Object) As String

Parametry

thisob
Object

Obiekt, na którym działa ta metoda.The object that this method is acting upon.

precision
Object

Liczba z zakresu od 0 do 21 reprezentująca liczbę cyfr dokładności do wyświetlenia.A number between 0 and 21 that represents the number of precision digits to display. Cyfry dokładności są cyframi dziesiętnymi i połączonymi wykładnikami.Precision digits are the digits of the decimal and the exponent combined.

Zwraca

String

Reprezentacja ciągu thisob .A string representation of thisob.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też