SimpleHashtable.Item[Object] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia element, który ma określony klucz.Gets or sets the item that has the specified key.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 property System::Object ^ default[System::Object ^] { System::Object ^ get(System::Object ^ key); void set(System::Object ^ key, System::Object ^ value); };
public object this[object key] { get; set; }
member this.Item(obj) : obj with get, set
Default Public Property Item(key As Object) As Object

Parametry

key
Object

Klucz elementu do pobrania lub ustawienia.The key of the item to get or set.

Wartość właściwości

Object

Wartość elementu, który ma określony key .The value of the item that has the specified key.

Dotyczy

Zobacz też