NameValueHeaderValue.Copy Metoda

Definicja

Dostarcza kopię tego obiektu bez kosztu ponownego sprawdzania poprawności wartości.

public:
 Microsoft::Net::Http::Headers::NameValueHeaderValue ^ Copy();
public Microsoft.Net.Http.Headers.NameValueHeaderValue Copy ();
member this.Copy : unit -> Microsoft.Net.Http.Headers.NameValueHeaderValue
Public Function Copy () As NameValueHeaderValue

Zwraca

NameValueHeaderValue

Kopia.

Dotyczy