WorkbookBase.Final Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy skoroszyt jest końcowy.

public bool Final { get; set; }

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli skoroszyt jest końcowy; w przeciwnym razie false .

Uwagi

Po ustawieniu tej właściwości na true , adresaci są powiadamiani o końcowym skoroszycie, a skoroszyt jest ustawiony tylko do odczytu.

Dotyczy