ServiceHostInformation.ProcessArchitecture Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia architekturę procesu hosta usługi.

public:
 property Nullable<System::Runtime::InteropServices::Architecture> ProcessArchitecture { Nullable<System::Runtime::InteropServices::Architecture> get(); void set(Nullable<System::Runtime::InteropServices::Architecture> value); };
public System.Runtime.InteropServices.Architecture? ProcessArchitecture { get; set; }
member this.ProcessArchitecture : Nullable<System.Runtime.InteropServices.Architecture> with get, set
Public Property ProcessArchitecture As Nullable(Of Architecture)

Wartość właściwości

Nullable<Architecture>

Dotyczy