ServiceJsonRpcDescriptor.JsonRpcConnection.JsonRpc Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt źródłowy JsonRpc .

public:
 property StreamJsonRpc::JsonRpc ^ JsonRpc { StreamJsonRpc::JsonRpc ^ get(); };
public StreamJsonRpc.JsonRpc JsonRpc { get; }
member this.JsonRpc : StreamJsonRpc.JsonRpc
Public ReadOnly Property JsonRpc As JsonRpc

Wartość właściwości

JsonRpc

Dotyczy