ServiceRpcDescriptor.RpcOrderPreservingSynchronizationContext.UnhandledException Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ogłoszona służba zgłosi nieobsłużony wyjątek.

public:
 event EventHandler<Exception ^> ^ UnhandledException;
public event EventHandler<Exception>? UnhandledException;
member this.UnhandledException : EventHandler<Exception> 
Public Event UnhandledException As EventHandler(Of Exception) 

Typ zdarzenia

EventHandler<Exception>

Dotyczy