CheckBoxArray.BackgroundImageChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości zostanie BackgroundImage zmieniona.Occurs when the value of the BackgroundImage property changes.

public:
 event EventHandler ^ BackgroundImageChanged;
public event EventHandler BackgroundImageChanged;
member this.BackgroundImageChanged : EventHandler 
Public Custom Event BackgroundImageChanged As EventHandler 
Public Event BackgroundImageChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, jeśli BackgroundImage Właściwość zostanie zmieniona przez modyfikację programistyczną lub interakcję użytkownika.This event is raised if the BackgroundImage property is changed by either a programmatic modification or user interaction.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Uwaga

Funkcje i obiekty w Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 przestrzeni nazw są udostępniane do użycia przez narzędzia do uaktualniania z Visual Basic 6,0 do Visual Basic.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty duplikują funkcje, które można znaleźć w innych przestrzeniach nazw w .NET Framework.NET Framework .In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Są one niezbędne tylko wtedy, gdy model kodu Visual Basic 6,0 różni się znacznie od .NET Framework.NET Framework implementacji.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework.NET Framework implementation.

Dotyczy