Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 Przestrzeń nazw

Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 Przestrzeń nazw zawiera funkcje i obiekty przewidziane użycia przez narzędzia uaktualniania z programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic 2008. The Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace contains functions and objects provided use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008.

Klasy

ADODC

Zapewnia zgodność z ADO Data ControlVisual Basic 6,0, który umożliwia tworzenie połączenia z bazą danych przy użyciu programu Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).Provides compatibility with the Visual Basic 6.0 ADO Data Control, which enabled you to create a connection to a database using Microsoft ActiveX Data Objects (ADO).

ADODCArray

Dostarcza tablicę formantów ADODC kontrolek.Provides a control array of ADODC controls.

BaseControlArray

Implementuje podstawowe funkcje wspólne dla kontroli tablic w aplikacjach uaktualnionych z Visual Basic 6,0.Implements the basic functionality common to control arrays in applications upgraded from Visual Basic 6.0.

BaseDataEnvironment

Emuluje Data Environment Visual Basic 6,0 w aplikacjach, które zostały uaktualnione z Visual Basic 6,0.Emulates a Visual Basic 6.0 Data Environment in applications that have been upgraded from Visual Basic 6.0.

BaseOcxArray

Zapewnia tablicę kontrolek formantów ActiveX.Provides a control array of ActiveX controls.

BindingCollectionEnumerator

Obsługuje prostą iterację w kolekcji powiązań w aplikacji uaktualnionej z Visual Basic 6,0.Supports a simple iteration over a binding collection in an application upgraded from Visual Basic 6.0.

ButtonArray

Dostarcza tablicę formantów Button kontrolek.Provides a control array of Button controls.

CheckBoxArray

Dostarcza tablicę formantów CheckBox kontrolek.Provides a control array of CheckBox controls.

CheckedListBoxArray

Provides a control array of CheckedListBox controls.Provides a control array of CheckedListBox controls.

ColorDialogArray

Dostarcza tablicę formantów ColorDialog kontrolek.Provides a control array of ColorDialog controls.

ComboBoxArray

Dostarcza tablicę formantów ComboBox kontrolek.Provides a control array of ComboBox controls.

DirListBox

Wyświetla katalogi i ścieżki w czasie wykonywania.Displays directories and paths at run time.

DirListBoxArray

Dostarcza tablicę formantów DirListBox kontrolek.Provides a control array of DirListBox controls.

DriveListBox

Umożliwia użytkownikowi wybranie prawidłowego dysku w czasie wykonywania.Enables a user to select a valid disk drive at run time.

DriveListBoxArray

Dostarcza tablicę formantów DriveListBox kontrolek.Provides a control array of DriveListBox controls.

FileListBox

Lokalizuje i wyświetla listę plików w katalogu określonym przez właściwość Path w czasie wykonywania.Locates and lists files in the directory specified by the Path property at run time.

FileListBoxArray

Dostarcza tablicę formantów FileListBox kontrolek.Provides a control array of FileListBox controls.

FixedLengthString

Emuluje zachowanie ciągu o stałej długości Visual Basic 6,0.Emulates the behavior of a Visual Basic 6.0 fixed-length string.

FontDialogArray

Dostarcza tablicę formantów FontDialog kontrolek.Provides a control array of FontDialog controls.

GroupBoxArray

Zapewnia tablicę GroupBox formantów kontrolek.Provides a control array of GroupBox controls.

HScrollBarArray

Dostarcza tablicę formantów HScrollBar kontrolek.Provides a control array of HScrollBar controls.

ImageListArray

Dostarcza tablicę formantów ImageList kontrolek.Provides a control array of ImageList controls.

LabelArray

Dostarcza tablicę formantów Label kontrolek.Provides a control array of Label controls.

ListBoxArray

Dostarcza tablicę formantów ListBox kontrolek.Provides a control array of ListBox controls.

ListBoxItem

Reprezentuje element w kontrolce ListBox lub ComboBox w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Represents an item in a ListBox or ComboBox control in an application that was upgraded from Visual Basic 6.0.

ListViewArray

Dostarcza tablicę formantów ListView kontrolek.Provides a control array of ListView controls.

MaskedTextBoxArray

Dostarcza tablicę formantów MaskedTextBox kontrolek.Provides a control array of MaskedTextBox controls.

MBinding

Umożliwia powiązanie Windows Forms formantów z zestawami rekordów ADO.Enables Windows Forms controls to be bound to ADO recordsets. Ten typ jest zarządzanym odpowiednikiem biblioteki msbind 6,0 Visual Basic.This type is a managed equivalent of the Visual Basic 6.0 msbind library.

MBindingCollection

Zapewnia interfejs do zastępowania powiązania danych opartych na modelu COM w aplikacji uaktualnionej z Visual Basic 6,0.Provides an interface to replace COM-based data binding in an application upgraded from Visual Basic 6.0.

MenuItemArray

Dostarcza tablicę formantów MenuItem kontrolek.Provides a control array of MenuItem controls.

OpenFileDialogArray

Dostarcza tablicę formantów OpenFileDialog kontrolek.Provides a control array of OpenFileDialog controls.

PanelArray

Dostarcza tablicę formantów Panel kontrolek.Provides a control array of Panel controls.

PictureBoxArray

Dostarcza tablicę formantów PictureBox kontrolek.Provides a control array of PictureBox controls.

PrintDialogArray

Dostarcza tablicę formantów PrintDialog kontrolek.Provides a control array of PrintDialog controls.

ProgressBarArray

Dostarcza tablicę formantów ProgressBar kontrolek.Provides a control array of ProgressBar controls.

RadioButtonArray

Dostarcza tablicę formantów RadioButton kontrolek.Provides a control array of RadioButton controls.

RichTextBoxArray

Dostarcza tablicę formantów RichTextBox kontrolek.Provides a control array of RichTextBox controls.

SaveFileDialogArray

Dostarcza tablicę formantów SaveFileDialog kontrolek.Provides a control array of SaveFileDialog controls.

SRDescriptionAttribute

Udostępnia atrybut służący do uaktualniania aplikacji Visual Basic 6,0 do Visual Basic.Provides an attribute for use in upgrading Visual Basic 6.0 applications to Visual Basic.

StatusBarArray

Dostarcza tablicę formantów StatusBar kontrolek.Provides a control array of StatusBar controls.

StatusStripArray

Dostarcza tablicę formantów StatusStrip kontrolek.Provides a control array of StatusStrip controls.

Support

Zawiera różne funkcje narzędziowe zgodności z poprzednimi wersjami w programie Visual Basic 6.0.Contains various utility functions for backward compatibility with Visual Basic 6.0.

TabControlArray

Dostarcza tablicę formantów TabControl kontrolek.Provides a control array of TabControl controls.

TextBoxArray

Zapewnia tablicę kontrolną formantów TextBox.Provides a control array of TextBox controls.

TimerArray

Dostarcza tablicę formantów Timer kontrolek.Provides a control array of Timer controls.

ToolBarArray

Dostarcza tablicę formantów ToolBar kontrolek.Provides a control array of ToolBar controls.

ToolStripArray

Zapewnia tablicę kontrolną formantów ToolStrip.Provides a control array of ToolStrip controls.

ToolStripMenuItemArray

Dostarcza tablicę formantów ToolStripMenuItem kontrolek.Provides a control array of ToolStripMenuItem controls.

TreeViewArray

Dostarcza tablicę formantów TreeView kontrolek.Provides a control array of TreeView controls.

VScrollBarArray

Dostarcza tablicę formantów VScrollBar kontrolek.Provides a control array of VScrollBar controls.

WebBrowserArray

Zapewnia tablicę kontrolną formantów WebBrowser.Provides a control array of WebBrowser controls.

WebClass

Włącza uaktualnione projekty Visual Basic 6,0 WebClass do uruchamiania w ASP.NET.Enables upgraded Visual Basic 6.0 WebClass projects to run in ASP.NET.

WebClassContainingClassNotOptional

Wywołuje Exception, jeśli nie ma wartości ContainingClass.Raises an Exception if the ContainingClass value is missing.

WebClassCouldNotFindEvent

Podnosi Exception dla brakującego parametru zdarzenia w WebClass.Raises an Exception for a missing event parameter in a WebClass.

WebClassNextItemCannotBeCurrentWebItem

Podnosi Exception w WebClass.Raises an Exception in a WebClass.

WebClassNextItemRespondNotFound

Podnosi Exception w WebClass.Raises an Exception in a WebClass.

WebClassUserWebClassNameNotOptional

Wywołuje Exception, jeśli nie ma wartości UserWebClassName.Raises an Exception if the UserWebClassName value is missing.

WebClassWebClassFileNameNotOptional

Wywołuje Exception, jeśli nie ma wartości WebClassFileName.Raises an Exception if the WebClassFileName value is missing.

WebClassWebItemNotValid

Podnosi Exception, jeśli wartość WebItem jest nieprawidłowa.Raises an Exception if the WebItem value is not valid.

WebItem

Włącza uaktualnione projekty Visual Basic 6,0 WebClass do uruchamiania w ASP.NET.Enables upgraded Visual Basic 6.0 WebClass projects to run in ASP.NET.

WebItemAssociatedWebClassNotOptional

Podnosi Exception, jeśli brakuje AssociatedWebClass wartości WebItem.Raises an Exception if the AssociatedWebClass value for a WebItem is missing.

WebItemClosingTagNotFound

Podnosi Exception, jeśli brakuje tagu zamykającego dla szablonu skojarzonego z WebItem.Raises an Exception if the closing tag for a template associated with a WebItem is missing.

WebItemCouldNotLoadEmbeddedResource

Podnosi Exception, gdy brakuje osadzonego zasobu określonego w WebItem.Raises an Exception when an embedded resource specified in a WebItem is missing.

WebItemCouldNotLoadTemplateFile

Podnosi Exception, jeśli brakuje pliku szablonu WebItem.Raises an Exception if a template file for a WebItem is missing.

WebItemNameNotOptional

Podnosi Exception, jeśli brakuje Name wartości WebItem.Raises an Exception if the Name value for a WebItem is missing.

WebItemNoTemplateSpecified

Podnosi Exception, jeśli brakuje Template wartości WebItem.Raises an Exception if the Template value for a WebItem is missing.

WebItemTooManyNestedTags

Podnosi Exception, jeśli szablon dla WebItem zawiera zbyt wiele zagnieżdżonych tagów.Raises an Exception if the template for a WebItem contains too many nested tags.

WebItemUnexpectedErrorReadingTemplateFile

Podnosi Exception, jeśli nie można otworzyć ani odczytać szablonu WebItem.Raises an Exception if the template for a WebItem cannot be opened or read.

Struktury

CONNECTDATA

Structure zawierający dane, które są używane wewnętrznie przez aplikację uaktualnioną z Visual Basic 6,0.A Structure that contains data that is used internally by an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

DBBINDING

Zapewnia Structure, który reprezentuje powiązanie ADO w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Provides a Structure that represents an ADO binding in an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

DBCOLUMNINFO

Structure zawierający dane, które są używane wewnętrznie przez aplikację uaktualnioną z Visual Basic 6,0.A Structure that contains data that is used internally by an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

DBID

Zapewnia Structure, który jest używany wewnętrznie w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Provides a Structure that is used internally in an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

DBPROPIDSET

Zapewnia Structure do użycia w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Provides a Structure for use in an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

UGUID

Zawiera Structure, które reprezentuje Guid w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Provides a Structure that represents a Guid in an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

UNAME

Dostarcza Structure, która reprezentuje wskaźnik do właściwości nazwy w aplikacji, która została uaktualniona z Visual Basic 6,0.Provides a Structure that represents a pointer to a Name property in an application that has been upgraded from Visual Basic 6.0.

Interfejsy

DBinding

Zapewnia zarządzany odpowiednik interfejsu DBinding z biblioteki kolekcji powiązań danych firmy Microsoft (msbind) do użycia w aplikacjach uaktualnionych z Visual Basic 6,0.Provides a managed equivalent of the DBinding interface from the Microsoft Data Binding Collection library (msbind) for use in applications upgraded from Visual Basic 6.0.

DBindingCollection

Zapewnia interfejs do zastępowania powiązania danych opartych na modelu COM w aplikacji uaktualnionej z Visual Basic 6,0.Provides an interface to replace COM-based data binding in an application upgraded from Visual Basic 6.0.

IAccessor

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IAccessor do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IAccessor interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IChapteredRowset

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IAccessor do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IAccessor interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IColumnsInfo

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IColumnInfo do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IColumnInfo interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IConnectionPoint

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IConnectionPoint do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IConnectionPoint interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IConnectionPointContainer

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IConnectionPointContainer do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IConnectionPointContainer interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IDataFormat

Zapewnia obsługę właściwości DataFormat interfejsu DBinding.Provides support for the DataFormat property of the DBinding interface.

IDataFormatDisp

Zapewnia obsługę właściwości DataFormat interfejsu DBinding.Provides support for the DataFormat property of the DBinding interface.

IEnumConnectionPoints

Zarządza definicją interfejsu IEnumConnectionPoints.Manages the definition of the IEnumConnectionPoints interface.

IEnumConnections

Zarządza definicją interfejsu IEnumConnections.Manages the definition of the IEnumConnections interface.

IRowPosition

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowPosition do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowPosition interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IRowPositionChange

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowPositionChange do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowPositionChange interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IRowset

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowset do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowset interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IRowsetChange

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowsetChange do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowsetChange interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IRowsetIdentity

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowsetIdentity do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowsetIdentity interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IRowsetInfo

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowsetInfo do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowsetInfo interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

IRowsetNotify

Zapewnia implementację interfejsu OLE DB IRowsetNotify do użycia przez aplikacje uaktualnione z Visual Basic 6,0.Provides an implementation of the OLE DB IRowsetNotify interface for use by applications upgraded from Visual Basic 6.0.

Wyliczenia

ADODC.BOFActionEnum

Zapewnia stałe dla zgodności z właściwością BOFAction Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 BOFAction property.

ADODC.EOFActionEnum

Zapewnia stałe dla zgodności z właściwością EOFAction Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 EOFAction property.

ADODC.OrientationEnum

Zapewnia stałe dla zgodności z właściwością Orientation Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 Orientation property.

DBKINDENUM

Zawiera wyliczenie do użycia przez narzędzia do uaktualniania aplikacji Visual Basic 6,0 do Visual Basic.Provides an enumeration for use by the tools for upgrading Visual Basic 6.0 applications to Visual Basic.

FormShowConstants

Zapewnia stałe dla zgodności z metodą Show Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 Show method.

LoadResConstants

Zapewnia stałe dla zgodności z funkcją Visual Basic 6,0 LoadResPicture .Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 LoadResPicture function.

MouseButtonConstants

Zapewnia stałe dla zgodności z stałychami maski parametru Shift w Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the shift parameter mask constants in Visual Basic 6.0.

ScaleMode

Zapewnia stałe dla zgodności ze stałymi ScaleMode w Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the ScaleMode constants in Visual Basic 6.0.

ShiftConstants

Zapewnia stałe dla zgodności z stałychami maski parametru Shift w Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the shift parameter mask constants in Visual Basic 6.0.

UpdateMode

Zapewnia stałe dla zgodności z metodą UpdateMode Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 UpdateMode method.

ZOrderConstants

Zapewnia stałe dla zgodności z metodą ZOrder Visual Basic 6,0.Provides constants for compatibility with the Visual Basic 6.0 ZOrder method.

Delegaci

ADODC.EndOfRecordsetDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.Represents the method that will handle an event.

ADODC.ErrorDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie Error.Represents the method that will handle an Error event.

ADODC.FetchCompleteDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie FetchComplete.Represents the method that will handle a FetchComplete event.

ADODC.FetchProgressDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać FetchProgress zdarzenie.Represents the method that will handle a FetchProgress event.

ADODC.FieldChangeCompleteDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie FieldChange.Represents the method that will handle a FieldChange event.

ADODC.MoveCompleteDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie MoveComplete.Represents the method that will handle a MoveComplete event.

ADODC.RecordChangeCompleteDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie RecordChangeComplete.Represents the method that will handle a RecordChangeComplete event.

ADODC.RecordsetChangeCompleteDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie RecordsetChangeComplete.Represents the method that will handle a RecordsetChangeComplete event.

ADODC.WillChangeFieldDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie WillChangeField.Represents the method that will handle a WillChangeField event.

ADODC.WillChangeRecordDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie WillChangeRecord.Represents the method that will handle a WillChangeRecord event.

ADODC.WillChangeRecordsetDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać WillChangeRecordset zdarzenie.Represents the method that will handle a WillChangeRecordset event.

ADODC.WillMoveDelegate

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie WillMove.Represents the method that will handle a WillMove event.

Uwagi

Funkcje i obiekty w przestrzeni nazw Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 są udostępniane na potrzeby narzędzi służących do uaktualniania programu Visual Basic 6.0 do programu Visual Basic 2008.Functions and objects in the Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 namespace are provided for use by the tools for upgrading from Visual Basic 6.0 to Visual Basic 2008. W większości przypadków te funkcje i obiekty powielają funkcjonalność dostępną znajduje się w innych przestrzeniach nazw programu .NET Framework.NET Framework.In most cases, these functions and objects duplicate functionality that you can find in other namespaces in the .NET Framework.NET Framework. Ich użycie jest konieczne tylko w sytuacji, gdy model kodu programu Visual Basic 6.0 różni się znacząco od wdrożenia programu .NET Framework.They are necessary only when the Visual Basic 6.0 code model differs significantly from the .NET Framework implementation.

Zobacz też