ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>.get_cref Metoda

Definicja

Zwraca stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

public:
 virtual TValue % get_cref();
public virtual ref TValue get_cref ();
abstract member get_cref : unit -> 'Value
override this.get_cref : unit -> 'Value
Public Overridable Function get_cref () As TValue

Zwraca

TValue

Stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.A constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

Dotyczy