ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>.move(Int32) Metoda

Definicja

Przenosi iterator o podaną liczbę elementów.Moves the iterator by the given number of elements.

public:
 virtual int move(int _Offset);
public virtual int move (int _Offset);
abstract member move : int -> int
override this.move : int -> int
Public Overridable Function move (_Offset As Integer) As Integer

Parametry

_Offset
Int32

Liczba elementów, które mają zostać przesunięte.The number of elements to traverse. Aby przenieść iterator do przodu, określ liczbę ujemną.To move the iterator forward, specify a negative number. Aby przenieść iterator do tyłu, użyj liczby dodatniej.To move the iterator backward, use a positive number.

Zwraca

Rzeczywista liczba elementów przechodzących.The actual number of elements traversed. Ta liczba będzie różna od _Offset , jeśli początek lub koniec kontenera zostanie osiągnięty przed iteracją żądanej liczby elementów.This number will differ from _Offset if the beginning or end of the container is reached before iterating the desired number of elements.

Implementuje

Dotyczy