ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>.Inequality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Operator

Definicja

Określa, czy dany ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object differs from the current ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

public:
 bool operator !=(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> ^ _Right);
public bool operator != (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> _Right);
member this.op_Inequality : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseRandomAccessIterator<'Value> -> bool
Public Operator != (_Right As ConstReverseRandomAccessIterator(Of TValue)) As Boolean

Parametry

Zwraca

trueJeśli dwa Iteratory są różnymi obiektami; w przeciwnym razie. falsetrue if the two iterators are different objects; otherwise, false.

Dotyczy