ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>.LessThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Operator

Definicja

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is less than the position of the given right-side iterator.

public:
 bool operator <(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> ^ _Right);
public bool operator < (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> _Right);
member this.( < ) : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ConstReverseRandomAccessIterator<'Value> -> bool
Public Operator < (_Right As ConstReverseRandomAccessIterator(Of TValue)) As Boolean

Parametry

_Right
ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>

Iterator, który ma zostać porównany z iteratorem po lewej stronie.The iterator to compare with the left-side iterator.

Zwraca

trueJeśli iterator po lewej stronie jest krótszy od danego iteratora po prawej stronie; w przeciwnym razie. falsetrue if the left-side iterator is less than the given right-side iterator; otherwise, false.

Dotyczy