ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>.valid Metoda

Definicja

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

public:
 virtual bool valid();
public virtual bool valid ();
abstract member valid : unit -> bool
override this.valid : unit -> bool
Public Overridable Function valid () As Boolean

Zwraca

trueJeśli iterator jest prawidłowy i bezpieczny do użycia; w przeciwnym razie. falsetrue if the iterator is valid and safe to use; otherwise, false.

Dotyczy