ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> Class

Definicja

Zawiera iterator, który obsługuje następujące operacje: przechodzenie do przodu o jedną pozycję przez wywoływanie operatora--, przesuwanie do tyłu o jedną pozycję przez wywołanie operatora + +, uzyskiwanie dostępu do elementu przy użyciu operatora []i uzyskiwanie dostępu do elementu przy użyciu arytmetycznego wskaźnika.Provides an iterator that supports the following operations: moving forward one position by calling operator--, moving backward one position by calling operator++, accessing an element by using operator[], and accessing an element by using pointer arithmetic. Nie można zmodyfikować elementu, do którego uzyskuje się dostęp przez iterator.The element accessed by the iterator cannot be modified.

generic <typename TValue>
public ref class ConstReverseRandomAccessIterator : Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IRandomAccessIterator<TValue>
public class ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IRandomAccessIterator<TValue>
type ConstReverseRandomAccessIterator<'Value> = class
    interface IRandomAccessIterator<'Value>
Public Class ConstReverseRandomAccessIterator(Of TValue)
Implements IRandomAccessIterator(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Dziedziczenie
ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>
Implementuje

Uwagi

W przypadku niektórych metod, w szczególności operatorów, należy zadeklarować typ parametru, ale nie należy określać nazwy parametru.Some methods, especially operators, declare a type for a parameter but do not specify a parameter name. Taki parametr nosi nazwę bez nazwy parametru.Such a parameter is known as an unnamed parameter. W dokumentacji dotyczącej tych metod __unnamed0 symbol zastępczy reprezentuje parametr nienazwany.In the documentation for these methods, the __unnamed0 placeholder represents the unnamed parameter.

Konstruktory

ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>() ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>() ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>() ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>()

Przydziela i inicjuje nowy ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Allocates and initializes a new ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt z istniejącego ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object from an existing ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(IRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(IRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(IRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(IRandomAccessIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt z istniejącego IRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object from an existing IRandomAccessIterator<TValue> object.

ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>(ReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt z istniejącego ReverseRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object from an existing ReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

Właściwości

Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32] Item[Int32]

Uzyskuje dostęp do elementu w danej pozycji w kontenerze.Accesses the element at the given position in the container.

Metody

base() base() base() base()

Pobiera podstawowy iterator podstawowy dla ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Gets the underlying base iterator for the ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

Clone() Clone() Clone() Clone()

Tworzy kopię bieżącego ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Creates a copy of the current ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

container() container() container() container()

Pobiera kontener, który przechodzi przez iterator.Gets the container that the iterator is traversing.

distance(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) distance(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) distance(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) distance(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa odległość między elementem, który jest wskazywany przez bieżący iterator, i element, do którego wskazuje dany iterator.Determines the distance between the element that the current iterator is pointing to and the element that the given iterator is pointing to.

distance(IRandomAccessIterator<TValue>) distance(IRandomAccessIterator<TValue>) distance(IRandomAccessIterator<TValue>) distance(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa odległość między elementem, który jest wskazywany przez bieżący iterator, i element, do którego wskazuje dany iterator.Determines the distance between the element that the current iterator is pointing to and the element that the given iterator is pointing to.

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
equal_to(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) equal_to(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) equal_to(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) equal_to(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy dany ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object is the same as the current ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

equal_to(IInputIterator<TValue>) equal_to(IInputIterator<TValue>) equal_to(IInputIterator<TValue>) equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
get_bias() get_bias() get_bias() get_bias()

Pobiera odchylenie iteratora.Gets the bias of the iterator. Różnica polega na przesunięciu iteratora z elementu zero.The bias is the offset of the iterator from element zero.

get_cref() get_cref() get_cref() get_cref()

Zwraca stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

get_node() get_node() get_node() get_node()

Pobiera węzeł lub element, który wskazuje iterator.Gets the node, or element, that the iterator is pointing to.

get_ref() get_ref() get_ref() get_ref()

Zwraca odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a reference to the element that the iterator is currently pointing to.

less_than(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) less_than(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) less_than(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) less_than(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy bieżący iterator wskazuje element w kontenerze, który jest przed elementem, do którego podano punkty iteratora.Determines whether the current iterator is pointing to an element in the container that is before the element that the given iterator points to.

less_than(IRandomAccessIterator<TValue>) less_than(IRandomAccessIterator<TValue>) less_than(IRandomAccessIterator<TValue>) less_than(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy bieżący iterator wskazuje element w kontenerze, który jest przed elementem, do którego podano punkty iteratora.Determines whether the current iterator is pointing to an element in the container that is before the element that the given iterator points to.

MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
move(Int32) move(Int32) move(Int32) move(Int32)

Przenosi iterator o podaną liczbę elementów.Moves the iterator by the given number of elements.

next() next() next() next()

Zwiększa iterator odwrotny do następnej pozycji w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji przed początkiem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the reverse iterator to the next position in the underlying container, or to the first position in front of the beginning of container if the container has been completely traversed.

prev() prev() prev() prev()

Ustawia iterator do elementu bezpośrednio po bieżącym elemencie.Positions the iterator to the element immediately after the current element.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Inherited from Object)
valid() valid() valid() valid()

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

Operatory

Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32) Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32) Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32) Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32)

Zwiększa iterator odwrotny o podaną liczbę elementów.Increments the reverse iterator by the given number of elements. Parametr Integer jest określony po prawej stronie operatora dodawania.The integer parameter is specified on the right side of the addition operator.

Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32, ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32, ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32, ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Addition(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32, ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Zwiększa iterator odwrotny o podaną liczbę elementów.Increments the reverse iterator by the given number of elements. Parametr Integer jest określany po lewej stronie operatora dodawania.The integer parameter is specified on the left side of the addition operator.

Assign(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Assign(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Assign(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Assign(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Przypisuje dany ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt do bieżącego obiektu.Assigns the given ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object to the current object.

Assign(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) Assign(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) Assign(ReverseRandomAccessIterator<TValue>) Assign(ReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Przypisuje dany ReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt do bieżącego obiektu.Assigns the given ReverseRandomAccessIterator<TValue> object to the current object.

Decrement(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Decrement(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Decrement(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Decrement(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Zmniejsza iterator odwrotny o jeden element.Decrements the reverse iterator by one element. Jest to prefiksowa wersja operatora zmniejszania.This is the prefix version of the decrement operator.

Decrement(Int32, Int32) Decrement(Int32, Int32) Decrement(Int32, Int32) Decrement(Int32, Int32)

Zmniejsza iterator odwrotny o jeden element.Decrements the reverse iterator by one element. Jest to przyrostkowa wersja operatora zmniejszania.This is the postfix version of the decrement operator.

Equality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Equality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Equality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Equality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy dwa Iteratory są tego samego obiektu.Determines whether two iterators are the same object.

GreaterThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) GreaterThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) GreaterThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) GreaterThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest większa niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is greater than the position of the given right-side iterator.

GreaterThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) GreaterThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) GreaterThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) GreaterThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest większa lub równa pozycji danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is greater than or equal to the position of the given right-side iterator.

Implicit Implicit Implicit Implicit

ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> KonwertujeIRandomAccessIterator<TValue>do.Converts a ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> to an IRandomAccessIterator<TValue>.

Increment(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Increment(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Increment(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Increment(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Zwiększa iterator odwrotny o jeden element.Increments the reverse iterator by one element. Jest to prefiksowa wersja operatora przyrostu.This is the prefix version of the increment operator.

Increment(Int32, Int32) Increment(Int32, Int32) Increment(Int32, Int32) Increment(Int32, Int32)

Zwiększa iterator odwrotny o jeden element.Increments the reverse iterator by one element. Jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.This is the postfix version of the increment operator.

Inequality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Inequality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Inequality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) Inequality(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy dany ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object differs from the current ConstReverseRandomAccessIterator<TValue> object.

LessThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) LessThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) LessThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) LessThan(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż pozycja danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is less than the position of the given right-side iterator.

LessThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) LessThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) LessThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) LessThanOrEqual(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Określa, czy pozycja iteratora po lewej stronie jest mniejsza niż lub równa pozycji danego iteratora po prawej stronie.Determines whether the position of the left-side iterator is less than or equal to the position of the given right-side iterator.

MemberSelection(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) MemberSelection(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) MemberSelection(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) MemberSelection(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

PointerDereference(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) PointerDereference(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) PointerDereference(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>) PointerDereference(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

Subtraction(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32) Subtraction(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32) Subtraction(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32) Subtraction(ConstReverseRandomAccessIterator<TValue>, Int32)

Zmniejsza iterator przez daną liczbę elementów.Decrements the iterator by the given number of elements. Parametr Integer jest określony po prawej stronie operatora odejmowania.The integer parameter is specified on the right side of the subtraction operator.

Subtraction(IRandomAccessIterator<TValue>) Subtraction(IRandomAccessIterator<TValue>) Subtraction(IRandomAccessIterator<TValue>) Subtraction(IRandomAccessIterator<TValue>)

Określa różnicę między dwoma iteratorami.Determines the difference between two iterators.

Dotyczy