IBaseIterator<TValue> Interfejs

Definicja

Definiuje interfejs podstawowy dla wszystkich iteratorów STL/CLR.Defines the base interface for all STL/CLR iterators.

generic <typename TValue>
public interface class IBaseIterator : ICloneable
public interface IBaseIterator<TValue> : ICloneable
type IBaseIterator<'Value> = interface
    interface ICloneable
Public Interface IBaseIterator(Of TValue)
Implements ICloneable

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Pochodne
Implementuje

Metody

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

(Odziedziczone po ICloneable)
container()

Pobiera kontener, który przechodzi przez iterator.Gets the container that the iterator is traversing.

get_bias()

Pobiera odchylenie iteratora.Gets the bias of the iterator. Różnica polega na przesunięciu iteratora z elementu zero.The bias is the offset of the iterator from element zero.

get_node()

Pobiera węzeł lub element, który wskazuje iterator.Gets the node, or element, that the iterator is pointing to.

next()

Zwiększa iterator do następnego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji poza końcem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the iterator to the next position in the underlying container, or to the first position beyond the end of container if the container has been completely traversed.

valid()

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

Dotyczy