IBidirectionalContainer<TValue> Interfejs

Definicja

Interfejs kontenera, który obsługuje iterację do przodu i do tyłu.Interface for a container that supports both forward and backward iteration. Kontenery implementujące iterację dwukierunkową obsługują następujące operacje: przechodzenie do przodu o jedną pozycję przez wywołanie operator + +i przechodzenie do tyłu o jedną pozycję przez wywołanie operatora--.Containers that implement bidirectional iteration support the following operations: moving forward one position by calling operator++, and moving backward one position by calling operator--.

generic <typename TValue>
public interface class IBidirectionalContainer
public interface IBidirectionalContainer<TValue>
type IBidirectionalContainer<'Value> = interface
Public Interface IBidirectionalContainer(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Pochodne

Metody

get_generation()

Pobiera bieżącą generację zmian z bazowego kontenera.Gets the current change generation of the underlying container.

Dotyczy