IBidirectionalIterator<TValue> Interfejs

Definicja

Interfejs dla iteratora, który może uzyskiwać dostęp do elementów w kontenerze w kierunku do przodu przy użyciu operatora przyrostu i w kierunku do tyłu przy użyciu operatora zmniejszania.Interface for an iterator that can access elements in a container in the forward direction by using the increment operator and in the backward direction by using the decrement operator. Element, do którego punkty iteratora mogą być jednocześnie zapisywane i odczytywane z dowolnej liczby razy.The element that the iterator points to can be both written to and read from any number of times. Iteratory dwukierunkowe można używać wszędzie tam, gdzie jest wymagany iterator danych wejściowych lub wyjściowych.Bidirectional iterators can be used anywhere an input or output iterator is required.

generic <typename TValue>
public interface class IBidirectionalIterator : Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IForwardIterator<TValue>
public interface IBidirectionalIterator<TValue> : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IForwardIterator<TValue>
type IBidirectionalIterator<'Value> = interface
    interface IForwardIterator<'Value>
Public Interface IBidirectionalIterator(Of TValue)
Implements IForwardIterator(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Pochodne
Implementuje

Metody

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

(Odziedziczone po ICloneable)
container()

Pobiera kontener, który przechodzi przez iterator.Gets the container that the iterator is traversing.

(Odziedziczone po IBaseIterator<TValue>)
equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy IInputIterator<TValue> dwa obiekty są równe.Determines whether two IInputIterator<TValue> objects are equal.

(Odziedziczone po IInputIterator<TValue>)
get_bias()

Pobiera odchylenie iteratora.Gets the bias of the iterator. Różnica polega na przesunięciu iteratora z elementu zero.The bias is the offset of the iterator from element zero.

(Odziedziczone po IBaseIterator<TValue>)
get_cref()

Zwraca stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

(Odziedziczone po IInputIterator<TValue>)
get_node()

Pobiera węzeł lub element, który wskazuje iterator.Gets the node, or element, that the iterator is pointing to.

(Odziedziczone po IBaseIterator<TValue>)
get_ref()

Zwraca odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a reference to the element that the iterator is currently pointing to.

(Odziedziczone po IOutputIterator<TValue>)
next()

Zwiększa iterator do następnego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji poza końcem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the iterator to the next position in the underlying container, or to the first position beyond the end of container if the container has been completely traversed.

(Odziedziczone po IBaseIterator<TValue>)
prev()

Ustawia iterator do elementu bezpośrednio przed bieżącym elementem.Positions the iterator to the element immediately before the current element.

valid()

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

(Odziedziczone po IBaseIterator<TValue>)

Dotyczy