ReverseBidirectionalIterator<TValue> Klasa

Definicja

Definiuje iterator, który uzyskuje dostęp do elementów w kontenerze w odwrotnym kierunku.Defines an iterator that accesses elements in a container in the reverse direction. Do elementów można uzyskać dostęp w kierunku do przodu przy użyciu operatora zmniejszania i w kierunku do tyłu przy użyciu operatora przyrostu.Elements can be accessed in the forward direction by using the decrement operator and in the backward direction by using the increment operator. Element, do którego punkty iteratora mogą być jednocześnie zapisywane i odczytywane z dowolnej liczby razy.The element that the iterator points to can be both written to and read from any number of times. Odwrotne Iteratory dwukierunkowe mogą być używane w dowolnym miejscu, w którym jest wymagany odwrócony iterator danych wejściowych lub wyjściowych.Reverse bidirectional iterators can be used anywhere that a reverse input or reverse output iterator is required.

generic <typename TValue>
public ref class ReverseBidirectionalIterator : Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IBidirectionalIterator<TValue>
public class ReverseBidirectionalIterator<TValue> : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IBidirectionalIterator<TValue>
type ReverseBidirectionalIterator<'Value> = class
    interface IBidirectionalIterator<'Value>
Public Class ReverseBidirectionalIterator(Of TValue)
Implements IBidirectionalIterator(Of TValue)

Parametry typu

TValue

Typ elementu w kontrolowanej sekwencji.The type of an element in the controlled sequence.

Dziedziczenie
ReverseBidirectionalIterator<TValue>
Implementuje

Uwagi

W przypadku niektórych metod, w szczególności operatorów, należy zadeklarować typ parametru, ale nie należy określać nazwy parametru.Some methods, especially operators, declare a type for a parameter but do not specify a parameter name. Taki parametr jest znany jako nienazwany parametr.Such a parameter is known as an unnamed parameter. W dokumentacji tych metod symbol zastępczy __unnamed0 reprezentuje nienazwany parametr.In the documentation for these methods, the __unnamed0 placeholder represents the unnamed parameter.

Konstruktory

ReverseBidirectionalIterator<TValue>()

Przydziela i inicjuje nowy ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Allocates and initializes a new ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

ReverseBidirectionalIterator<TValue>(IBidirectionalIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt z istniejącego IBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ReverseBidirectionalIterator<TValue> object from an existing IBidirectionalIterator<TValue> object.

ReverseBidirectionalIterator<TValue>(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Przydziela i inicjuje nowy ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt z istniejącego ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Allocates and initializes a new ReverseBidirectionalIterator<TValue> object from an existing ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Metody

base()

Pobiera podstawowy iterator podstawowy dla ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Gets the underlying base iterator for the ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Clone()

Zwraca kopię bieżącego ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Returns a copy of the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

container()

Pobiera kontener, który przechodzi przez iterator.Gets the container that the iterator is traversing.

equal_to(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

equal_to(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ReverseBidirectionalIterator<TValue> object is the same as the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
get_bias()

Pobiera odchylenie iteratora.Gets the bias of the iterator. Różnica polega na przesunięciu iteratora z elementu zero.The bias is the offset of the iterator from element zero.

get_cref()

Zwraca stałe odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a constant reference to the element that the iterator is currently pointing to.

get_node()

Pobiera węzeł lub element, który wskazuje iterator.Gets the node, or element, that the iterator is pointing to.

get_ref()

Zwraca odwołanie do elementu, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns a reference to the element that the iterator is currently pointing to.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
next()

Zmniejsza iterator do poprzedniego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji przed początkiem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Decrements the iterator to the previous position in the underlying container, or to the first position in front of the beginning of container if the container has been completely traversed.

prev()

Zwiększa iterator do następnego położenia w źródłowym kontenerze lub do pierwszej pozycji poza końcem kontenera, jeśli kontener został całkowicie przesunięty.Increments the iterator to the next position in the underlying container, or to the first position beyond the end of container if the container has been completely traversed.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)
valid()

Określa, czy iterator jest prawidłowy i może być bezpiecznie używany do przechodzenia z bazowego kontenera.Determines whether the iterator is valid and can be safely used to traverse the underlying container.

Operatory

Assign(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Przypisuje dany ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt do bieżącego obiektu.Assigns the given ReverseBidirectionalIterator<TValue> object to the current object.

Decrement(Int32, Int32)

Zmniejsza iterator o jeden element.Decrements the iterator by one element. Zmniejszenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zwiększenie regularnego iteratora.Decrementing a reverse iterator is the same as incrementing a regular iterator. Jest to przyrostkowa wersja operatora zmniejszania.This is the postfix version of the decrement operator.

Decrement(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Zmniejsza iterator o jeden element.Decrements the iterator by one element. Zmniejszenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zwiększenie regularnego iteratora.Decrementing a reverse iterator is the same as incrementing a regular iterator. Jest to prefiksowa wersja operatora zmniejszania.This is the prefix version of the decrement operator.

Equality(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object is the same as the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Equality(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt jest taki sam jak bieżący ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt.Determines whether the given ReverseBidirectionalIterator<TValue> object is the same as the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Implicit

Konwertuje ReverseBidirectionalIterator<TValue> do IBidirectionalIterator<TValue> .Converts a ReverseBidirectionalIterator<TValue> to an IBidirectionalIterator<TValue>.

Increment(Int32, Int32)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator. Jest to przyrostkowa wersja operatora przyrostu.This is the postfix version of the increment operator.

Increment(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Zwiększa iterator o jeden element.Increments the iterator by one element. Zwiększenie iteratora odwrotnego jest taka sama jak zmniejszenie regularnego iteratora.Incrementing a reverse iterator is the same as decrementing a regular iterator. Jest to prefiksowa wersja operatora przyrostu.This is the prefix version of the increment operator.

Inequality(IInputIterator<TValue>)

Określa, czy dany IInputIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given IInputIterator<TValue> object differs from the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

Inequality(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Określa, czy dany ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiekt różni się od bieżącego ReverseBidirectionalIterator<TValue> obiektu.Determines whether the given ReverseBidirectionalIterator<TValue> object differs from the current ReverseBidirectionalIterator<TValue> object.

MemberSelection(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

PointerDereference(ReverseBidirectionalIterator<TValue>)

Zwraca element, który jest obecnie wskazywany przez iterator.Returns the element that the iterator is currently pointing to.

Dotyczy