IDeque<TValue>.begin_bias Metoda

Definicja

Pobiera odchylenie początku bieżącej sekwencji.Gets the bias of the beginning of the current sequence. Różnica polega na przesunięciu bieżącego elementu do zera.The bias is the offset of the current element zero.

public:
 int begin_bias();
public int begin_bias ();
abstract member begin_bias : unit -> int
Public Function begin_bias () As Integer

Zwraca

Int32

Różnica początku bieżącej sekwencji.The bias of the beginning of the current sequence.

Dotyczy