IDeque<TValue>.end_bias Metoda

Definicja

Pobiera odchylenie końca bieżącej sekwencji.Gets the bias of the end of the current sequence. Różnica polega na przesunięciu bieżącego elementu do zera.The bias is the offset of the current element zero.

public:
 int end_bias();
public int end_bias ();
abstract member end_bias : unit -> int
Public Function end_bias () As Integer

Zwraca

Int32

Odchylenie końca bieżącej sekwencji.The bias of the end of the current sequence.

Dotyczy