IList<TValue>.back Metoda

Definicja

Uzyskuje dostęp do ostatniego elementu kontenera.Accesses the last element of the container.

public:
 TValue % back();
public TValue back ();
abstract member back : unit -> 
Public Function back () As TValue

Zwraca

TValue@

Ostatni element kontrolowanej sekwencji, który nie może być pusty.The last element of the controlled sequence, which must be non-empty.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: Back (STL/CLR).For more information, see list::back (STL/CLR).

Dotyczy