IList<TValue>.front_item Właściwość

Definicja

Uzyskuje dostęp do pierwszego elementu kontenera.Accesses the first element of the container.

public:
 property TValue front_item { TValue get(); void set(TValue value); };
public TValue front_item { get; set; }
member this.front_item : 'Value with get, set
Public Property front_item As TValue

Wartość właściwości

TValue

Pierwszy element kontrolowanej sekwencji, który nie może być pusty.The first element of the controlled sequence, which must be non-empty.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: front_item (STL/CLR).For more information, see list::front_item (STL/CLR).

Dotyczy